Personnel

Chin-Chung Chen

Director (Professor, Dept. of Chinese Literature)04-2284 0449

cchung@nchu.edu.tw

IMAGE
Wanz Yan

Administration Staff04-22840449

art@nchu.edu.tw

IMAGE

Consultant

Alphabetizing By Last Name
Kuang-Nan, Huang
Ku-Mo, Lee
Po-Jung, Lin
Hui-Tang, Lin
Chung Su
Jung-Yu, Tsai

Advisory Committee

Alphabetizing By Last Name
Chi-Mei, Lee
Fong-Ji, Chang
Yang-Chun, Chen
Tai-Le, Cheng
Jung-Tai, Chien
Rong-Sen, Lin
Wey-Jeng, Huang
Cheng-Chung, Kuo
Jui-Kuan, Liu
Yen-Chen Liu
Chiu-Chung, Young